© Powered by SiteSpirit

 
logo.png


PENSIOENOPBOUW VANAF 2015 VERDER VERSOBERD?

11 juni 2013

In het Sociaal akkoord 2013 dat onlangs tussen werknemers- en werkgeversorganisaties en het kabinet is gesloten, is ook een versobering van de pensioenopbouw opgenomen. De gevolgen zijn pittig! Naast de reeds ingevoerde aanpassing van de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar wordt nu ook nog eens de maximale pensioenopbouw met een kleine 20% verlaagd. Daarnaast geldt voor de grootverdieners onder ons een beperking van de pensioenopbouw tot een salaris van maximaal € 100.000,-. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op pensioengebied.

Vanaf 2013 gaat de AOW jaarlijks met stapjes omhoog (eerst een paar jaar één maand, daarna twee maanden en vervolgens drie maanden).

Vanaf 2014 wijzigt de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar. Het maximale opbouwpercentage gaat bij middelloonregelingen van 2,25% op 65 jaar naar 2,15 % op 67 jaar. Voor eindloonregelingen daalt het maximale opbouwpercentage van 2% op 65 jaar naar 1,9% op leeftijd 67 jaar. Ook de maximale staffels voor de beschikbare premieregelingen gaan overeenkomstig omlaag en krijgen een pensioenleeftijd 67 jaar. Voor de werkgevers betekent dit een verlichting in de pensioenlasten van totaal ca. 15 tot 20 % per jaar (effect lager opbouwpercentage én een latere pensioenleeftijd ). Voor werknemers zijn de maatregelen louter nadelig.

Vanaf 2015 gaan, wanneer de voorstellen worden aangenomen, de volgende wijzigingen in:

Verlaging opbouwpercentage
Vanaf 2015 vindt een verdere verlaging van het maximale jaarlijkse opbouwpercentage plaats met ca.20% t.o.v. 2014. Daarmee is in 2 jaar tijd voor een werknemer met een fiscaal maximale pensioenregeling het totale pensioen met ruim 30% verlaagd!

Aftoppen pensioenopbouw
Het maximum pensioengevend loon, waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt beperkt tot € 100.000. Over het meerdere kan niet langer fiscaal gefaciliteerd pensioen worden opgebouwd. Ook de zelfstandig ondernemer, die zijn oudedagsvoorziening in de lijfrentesfeer opbouwt, wordt flink gesnoeid in zijn aftrekmogelijkheid . De aftrekbare premie wordt verlaagd van 17% in 2013 naar 12,7% van de inkomensgrondslag in 2015. Voor 2014 geldt al een beperking van 15,5%. Ook hier gaat in 2015 een maximum inkomen gelden van € 100.000,-.

Conclusie
Hoewel de vakbonden en werkgevers nog krampachtig de pijn wat trachten te verzachten met de inzet van belastinggeld dat over drie jaar vrijkomt omdat de VUT afloopt, zal er zeker ook voor 2015 een verslechtering van pensioenopbouw gaan plaatsvinden. Alle pensioenregelingen dienen al dit jaar aangepast te worden aan de nieuwe wetgeving. Het realiseren van een optimaal pensioen zal weer eens goed onderzocht moeten worden aan de hand van de aanpassingen 2014 en de ingediende voorstellen voor 2015. Voor veel ondernemers die hun pensioen zelf moeten regelen zal maatwerk uitermate belangrijk zijn. Waar liggen de fiscale voordelen; maar ook waar liggen de fiscale voetklemmen en angels?


goedezaken-logo.png

Evenemententeller

nader bericht

Dokter W. Nijestraat 34 - 2064 XC Spaarndam - info@ondernemersspaarndam.nl